ZÁPISY DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

PODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE, VYROZUMĚNÍ DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ

vše dle zákona č. 304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

SLUŽBA JE ONLINE, JEDNO ODKUD JSTE.

SEPISUJEME PRO VÁS NÁVRHY ZÁPISU ZMĚN NA PRVNÍ DOBROU:

 • u nově vzniklých právnických osob společenství vlastníků, bytových družstev - prvozápisy

 • u založených subjektů změny zapsaných údajů

 • pokud společnost končí svojí činnost, podáváme návrh na výmaz

V Zákoně O VEŘEJNÝCH REJSTŘÍCÍCH č. 304/2013 Sb. jsou OBSAŽENÁ I BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

ZÁPISY, LISTINY A LHŮTY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU.

Zápisy, změny zápisů a výmazy bytových družstev (s.r.o.,) společenství vlastníků (a dalších subjektů) do veřejného rejstříku se řídí Zákonem o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. Aktuální znění od 1.1. 2018 k nahlédnutí»

 • Veřejné rejstříky a skutečnosti do nich zapisované řeší § 25;

 • Jaké listiny se ukládají do Sbírky listin obsahuje § 66; Takové listiny i ve Sbírce listin najdete, jelikož jsou veřejné.

 • Rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho povolení ukládá § 96, nejpozději do 5 pracovních dnů;

NÁVOD JAK VYTVOŘIT NÁVRH V INTELIGENTNÍM FORMULÁŘI V SEDMI KROCÍCH PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Prvozápis nebo změnu zapsaných údajů, (výmaz) je nutné podat na návrhu vytvořeném v inteligentním formuláři. Návrh formuláře vytvoříte v aplikaci na adrese: portal.justice.cz» vlevo Podání do veřejného rejstříku»

 1. ZADEJTE POŽADOVANÝ TYP NÁVRHU

 2. IČO: DRUŽSTVA NEBO SPOLEČENSTVÍ

 3. VYPLŇTE NEJPRVE PŘEDMĚTNOU ČÁST

 4. PO TÉ ZÁVĚREČNOU ČÁST

 5. PŘIPOJTE PODPISY

 6. PŘÍLOHY

 7. VYGENERUJTE TYP FORMULÁŘE PODLE PODPISU

VSTUPNÍ STRÁNKA DO INTELIGENTNÍHO FORMULÁŘE.

ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VE TŘECH KROCÍCH

1. SEPIS NÁVRHU 2. SEPIS PŘÍLOH K NÁVRHU 3. PODÁNÍ NA REJSTŘÍKOVÝ SOUD

ZÁPISY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU NAPŘÍČ INTERNETEM V RÁMCI CELÉ ČR.

 • Vyřídíte vše z pohodlí domova, nebo zaměstnání, nemusíte nikam chodit ani jezdit.

 • Po doručení všech podkladů, podáme návrh zápisu rejstříkovému soudu do druhého dne.

 • Zápis do obchodního rejstříku provedeme v místě příslušného soudu.

 • Vyrozumění rejstříkového soudu USNESENÍM do 5 pracovních dnů.

 • Pokud potřebujete okamžité nabytí právní moci zápisu, podáme Vzdání se práva na odvolání.

Na požádání pro Vás připravíme návrh zápisu do obchodního rejstříku, sepíšeme přílohy a podáme:

 1. PRVOZÁPIS

 2. ZMĚNU ZAPSANÝCH ÚDAJŮ

 3. VÝMAZ

 4. SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE I SEPIS PŘÍLOH, KOMPLETACE PŘÍLOH PŘED PODÁNÍM

 5. SOUČÁSTÍ PODÁNÍ JE ZALOŽENÍ DOKUMENTŮ DO SBÍRKY LISTIN

 • SLUŽBA JE ONLINE, JEDNO ODKUD JSTE.

 • K ceně za zápis (k odměně za odvedenou práci) je potřeba ještě připočítat poplatky např. za kolky rejstříkovému soudu, ověření podpisů, odměnu notáři, je-li třeba vyhotovení veřejné listiny, za konverze dokumentů, poštovné apd.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950

chyby v zápisech bytových družstev v obchodním rejstříku

Stále stejné chyby opakující se v zápisech bytových družstev ve Veřejném rejstříku, nebo chybí úplně!

ZÁPIS, ZMĚNA ZAPSANÝCH ÚDAJŮ KONTROLNÍ KOMISE:

 • Do veřejného rejstříku se zapisuje nejen představenstvo družstva a počet členů představenstva, ale nově od 1.1. 2014 i kontrolní komise a počet členů kontrolní komise - § 25 (1) h, v případě, že byl tento kontrolní orgán zřízen.

 • Pro změnu zapsaných údajů člena kontrolní komise je potřeba rovněž předložit Čestné prohlášení člena kontrolní komise s úředně ověřeným podpisem.

 • Dále se řídit článkem stanov kdy: Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, popřípadě též místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, pokud si členská schůze svým usnesením nevyhradí volbu předsedy, popřípadě i místopředsedy trvale do své působnosti.

 • Čili pokud si členská schůze nevyhradí volbu předsedy popřípadě i místopředsedy kontrolní komise je potřeba ke změně zapsaných údajů ještě předložit zápis o volbě předsedy přip. místopředsedy kontrolní komise.

ZÁPIS, ZMĚNA ZAPSANÝCH ÚDAJŮ PŘEDSTAVENSTVO BYTOVÉHO DRUŽSTVA:

 • Funkční období končí všem členům představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průběhu funkčního období.

 • Čili po skončení mandátu, po funkčním období, bývá 5 let, se vymaže celé představenstvo včetně s uvedením dne zániku funkce do Veřejného seznamu a opětovně se zapíše celé představenstvo včetně dne vzniku funkce do Veřejného seznamu.

 • Každý člen představenstva předloží pro změnu zapsaných údajů Čestné prohlášení člena představenstva družstva s úředně ověřeným podpisem.

 • Pokud si členská schůze nevyhradí volbu předsedy příp. místopředsedy/dů, je potřeba ke změně zapsaných údajů ještě předložit zápis z jednání představenstva, kde si představenstvo zvolí ze svého středu předsedu přip. místopředsedu/dy.

Jak VLOŽIT listiny do Sbírky LISTIN?

ZDE JE JEDNODUCHÝ NÁVOD PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ.

Existuje několik způsobů, jak vložit příslušné dokumenty vyjmenované v § 66 Zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. do Sbírky listin. Aktuální znění zákona od 1.1. 2018 k nahlédnutí»

Povinné subjekty mohou zvolit mezi:

 • zprávou, prostřednictvím datové schránky na příslušný rejstříkový soud, adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy

 • e-mailem na příslušný rejstříkový soud, adresa: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy

 • dokumenty ve formátu PDF nahrát na disk CD či DVD, doručením poštou odeslat na příslušný rejstříkový soud

 • elektronickým podáním prostřednictvím interaktivního formuláře na adrese: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

 • elektronickým podáním prostřednictvím ePodatelny Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese: https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do

Společenství vlastníků nemá ze zákona povinnost zřizovat datovou schránku, přesto doporučuji, pro komunikaci s úřady si jí zřídit. Je to nejjednodušší způsob. Zřízení DATOVÉ SCHRÁNKY není zpoplatněno. Obsluhou datové schránky můžete pověřit správce, zpřístupnit datovou schránku správci.

PROČ UKLÁDAT DŮLEŽITÉ DOKUMENTY DO SBÍRKY LISTIN?

 • Za neuložení listiny do Sbírky listin existují i sankce. Rejstříkový soud může subjektu, který nedodržel svou zákonnou povinnost pokutu až do výše 100 000 Kč. Za opakované porušení může soud dokonce rozhodnout o zrušení zapsané osoby s likvidací.

PODPORA:

 • S ČÍM MŮŽEME POMOCI? NAPIŠTE» NEBO VOLEJTE +420 775 608 950